Deze privacy verklaring geldt voor PHP Professionals.

Als bedrijf hechten wij veel waarde aan een correcte verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, websitebezoekers, kandidaten en werknemers. In het kader van transparantie, integriteit en vertrouwen vinden wij het belangrijk dat je middels deze privacy verklaring inzicht hebt in de manier waarop wij hiermee omgaan.

PHP Professionals is gevestigd aan de Lambert Meliszweg 1b, 1622 AA te Hoorn en is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Indien wij persoonsgegevens verwerken geschiedt dit conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt.

PHP Professionals verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Graag informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen soms wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw specifieke wensen. Onderstaand benoemen wij per doelgroep (kandidaten, zakelijke relaties, bezoekers en werknemers) ons privacy beleid.

Wij verzamelen de volgende gegevens van:

Kandidaten:

 • NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortedatum- en plaats.
 • Curriculum Vitae (CV), informatie van jouw werkervaring en informatie over opleidingen, trainingen, stages, voor zover door jezelf verschaft.
 • Burgerservicenummer (alleen indien nodig!)
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid als potentiële kandidaat voor een vacature. Bijvoorbeeld salaris (indicaties), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften.
 • Daarnaast verwerken wij soms voor onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening (PES). Specifiek voor deze screening kunnen gegevens worden gevraagd zoals Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en opleidingsverklaringen.
 • PHP Professionals legt nooit bijzondere persoonsgegevens vast tenzij dit (alsnog) wettelijk wordt verplicht. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig gedrag.

Zakelijke relaties:

Onder zakelijke relaties van PHP Professionals verstaan wij klanten, leveranciers en eventuele andere instanties waar wij een zakelijke relatie mee onderhouden. Wij verzamelen persoonsgegevens met als doel het onderhouden van contact, het versturen van mailings, het informeren over onze dienstverlening, het aanbieden van onze diensten, het ontwikkelen van marketing en sales activiteiten richting potentiële en bestaande klanten en om overeenkomsten aan te gaan. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie

Indien wij een wettelijke verplichting hebben zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

Bezoekers:

Met betrekking tot bezoekers van onze website die zich inschrijven voor onze vacature nieuwsbrief:

 • Voornaam, achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Werknemers:

Wij bewaren de volgende gegevens van onze medewerkers:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kopie paspoort
 • Burgerservicenummer
 • Loonbelastingverklaring
 • Bankrekeningnummer
 • Pasfoto (alleen indien nodig, bijvoorbeeld voor personeelsdossier).

Ook bewaren wij overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

WAAROM VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

PHP Professionals verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten optimaal in te kunnen zetten;
 • Kunnen beoordelen van je geschiktheid en beschikbaarheid voor de bemiddeling naar werk;
 • Verzenden van onze vacature nieuwsbrieven en/of andere mailings;
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

PHP Professionals verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

PHP Professionals bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Algemeen geldt voor kandidaten, zakelijke relaties en bezoekers: als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop je toestemming hebt verleend.

De gegevens van onze werknemers bewaren wij maximaal twee jaar nadat het dienstverband is beëindigd. Hierbij geldt wel als uitzondering de loonbelastingverklaring en de kopie van het identiteitsbewijs. Deze moeten wij vijf jaar bewaren vanwege de fiscale bewaarplicht.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

PHP Professionals deelt je persoonsgegevens met haar opdrachtgever(s) om voor jou de best passende baan te vinden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij vergewissen ons er van dat onze opdrachtgevers jouw persoonsgegevens zullen behandelen conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door PHP Professionals en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@ngagerecruitment.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

PHP Professionals wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

PHP Professionals neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze werknemers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze werknemers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jacco Visser, onze privacy officer via J.visser@ngagerecruitment.nl.

COOKIES

Op de websites van PHP Professionals maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

 1. Het analyseren van het gebruik van onze website(s) om deze daarmee te kunnen verbeteren;
 2. Het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten mogelijk te maken.
 3. Het inschatten van interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstelingen. Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij, behoudens zwaarwegende redenen, je daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Tot slot

Wij hopen je met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht je echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Jacco Visser, J.visser@ngagerecruitment.nl